/>

AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşteri AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşteri / İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ece bilisim yazılım  hizmetleri  -  Adem KARA  ("Şirket") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kayıt edeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

1.KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

2. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi "Kişisel Veri" olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise "Özel Nitelikli Kişisel Veri" olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Kişisel Verileriniz için yapılacak açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinize de kapsamaktadır.

Bu kapsamda ŞİRKET olarak KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize ait Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. ŞİRKET tarafından işlenen Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

Kimlik Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız ad soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, doğum yeri ve tarihi, pasaport gibi kişinin kimliğini tanıtıcı verilerdir.

İletişim Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız telefon numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi gibi iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

Görsel ve İşitsel Veriler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen tüm görsel materyaller ile görüşmeler sırasında yapılan ses kayıtlarını içeren kişisel verilerdir.

Finansal Bilgiler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen borç bakiyesi, alacak miktarı, ücret, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.

İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden elde edilen kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları) gibi verilerdir.

Diğer Veriler: Müşterilerimizden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler, alan adları ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

ŞİRKET müşterilerine ait Kişisel Verilerini öncelikle aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

    Açık rızanızın bulunması,
    Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
    Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
    Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

ŞİRKET söz konusu Kişisel Verileri aşağıdaki diğer hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak da işleyebilmektedir:

    Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
    ŞİRKET olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
    Sahip olduğunuz servis ve hizmetlerin devamlılığı, varsa olası aksaklığın ve/veya teknik problemin giderilmesi,
    Hizmet ve/veya ürün ve/veya servis bütününün devamlılığı için mevcut verilerin güncellenmesi,
    Bir ürün veya hizmet alımından doğan yan hak ve/veya fayda ve/veya hernevi ek servis ve/veya hizmetin sağlanması ve/veya mevcut ürün ya da hizmetler ile ilişkilendirilebilmesi.

Müşterilere ait Kişisel Veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında ŞİRKET adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, web sitemizden, e-posta, kısa mesajlar ("SMS") veya multimedya mesajları ("MMS") dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, ŞİRKET satış ve pazarlama, destek, memnuniyet, geri bildirim faaliyetleri kapsamında çağrı merkezi kayıtları, yardım / destek merkezi başvuruları ve benzeri araç ve/veya aracılar ile çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

4. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşlemekteyiz?

ŞİRKET, müşterilerin Kişisel Verilerini öncelikli olarak; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, genel nitelikteki verilerini ayrıca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve müşterilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. KVKK’da yer verilen bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için kişinin onay vermiş olması gerekli değildir.

Bunların dışında ŞİRKET, müşterilerinin Kişisel Verilerini kendilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir.

Şirket’in Müşterilere ait Kişisel Verilerin işlemesindeki diğer amaçları şunlardır:

    Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmek,

    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
    Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
    Müşterileri kullanım süresi sona ermek üzere olan ürün ve servisler hakkında bilgilendirmek
    Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
    Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
    Şirketin sunduğu ürün ve hizmetler için tedarikçilerin ve/veya iş ortaklarının yurtdışında olması sebebiyle hizmet ifasının yurt dışında gerçekleşmesi gereken durumlarda (alan adı kaydı, SSL tahsisi, sunucu tahsisi, lisans tahsisi ve/veya yenilenmesi ve/veya güncellenmesi gibi) ürünün, hizmetin veya servisin satın alınması ve/veya düzenlenmesi ve/veya güncellenmesi ve/veya tahsisini sağlayabilmek,
    Hizmet ve Ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
    Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
    Şirketin birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
    Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

    Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi;
    Kurumumuzun taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi;
    Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri yanında satış sonrası hizmet süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, iyileştirilmesi, alternatif üretim tekniklerinin tespiti ve geliştirilmesi,
    Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması
    Müşterinin ŞİRKET’in internet sitesi üzerinde hata aldığı durumların tespit edilmesi ve deneyim anketi yapılarak hizmetlerin iyileştirilmesi,

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ŞİRKET’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

ŞİRKET, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı bilgiyi, ŞİRKET’e ait iletişim kanallarına ulaşarak sorabilir ve öğrenebilir.

6. Kişisel Verilerinizi 3. Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarıyor muyuz?

ŞİRKET olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş ortakları, tedarikçiler, SAVCILIK ve MASAK dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmaları, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişilere ve grup şirketlere aktarabilmekteyiz.

7. Veri Sahibinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

ŞİRKET bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

    Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
    Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
    İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

ii. Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Ece bilisim  Yazılım ve internet  hizmetleri  -  Adem KARA Yeşilova Mahallesi  Kemer cesme  Caddesi  No: 167  Osmangazi - BURSA  adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. KVKK kapsamında başta 28. Ve 5. Madde olmak üzere düzenlenen tüm istisna haller bu hükmün istinası niteliğindedir.

ŞİRKET'e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, ŞİRKET olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii. Şikâyet

ŞİRKET'e yöneltmiş olduğunuz taleplerin ŞİRKET tarafından reddedilmesi, ŞİRKET tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan ŞİRKET ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Ece bilisim  Yazılım ve internet  hizmetleri  -  Adem KARA için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

Whatsapp Destek
WhatsAp Destek Hattı
Lütfen bizimle iletişime geçin
AYDINLATMA METNİ - ecebilisim web hizmetleri ,bursa web , bursa, ERP12 Profesyonel, kurumsal bir sistem üzerinde profesyonelce yönetilmesini arzulayan firmalar için geliştirilmiştir.ERP12 Profesyonel, kurumsal bir sistem üzerinde profesyonelce yönetilmesini arzulayan fir
ecebilisim web hizmetleri ,bursa web , bursa, e-ticaret, eticaret, web sayfası, ERP12 Profesyonel, kurumsal bir sistem üzerinde profesyonelce yönetilmesini arzulayan firmalar için geliştirilmiştir. Erp12 Enterprise. ERP12 standart ...
AYDINLATMA METNİ, ecebilisim web hizmetleri ,bursa web , bursa, e-ticaret, eticaret, web sayfası, ERP12 Profesyonel, kurumsal bir sistem üzerinde profesyonelce yönetilmesini arzulayan firmalar için geliştirilmiştir. Erp12 Enterprise. ERP12 standart ...